Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC  

Ông Huỳnh Thanh Quang 
Giám đốc 
- Điện thoại: (062) 3790666
- Di động: 0909.609.777
- E-mail: quanght@itc.binhthuan.gov.vn
 

 


Ông Võ Duy Phong
Phó Giám đốc

- Điện thoại: (062) 3.636.999
- Di động:  0977.262.373
- E-mail: phongvd@itc.binhthuan.gov.vn

 

 
 CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN  
 
1. Phòng Tổng hợp  

Bà Nguyễn Thị Bích Hiền
Trưởng phòng 
- Điện thoại: (062) 3750292
- Di động: 0902.477.008
- E-mail: hienntb@itc.binhthuan.gov.vn

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm
Kế toán
- Điện thoại: (062) 3750292
- Di động: 0913.611.344
- E-mail: diemnhn@itc.binhthuan.gov.vn

Bà Hồ Thị Yến
Tiếp tân, Văn thư
- Điện thoại: (062) 3750292
- Di động: 0982.371.168
- E-mail: yenht@itc.binhthuan.gov.vn

Ông Mai Quốc Hưng 
- Điện thoại: (062) 3750292
- Di động: 0919.988.828
- E-mail: hungmq@itc.binhthuan.gov.vn
 
2. Phòng Hệ thống và Tích hợp dữ liệu  


Ông Lê Bá Quang
Trưởng phòng
- Điện thoại: (062) 3750293
- Di động: 0913.667.710
- E-mail: quanglb@itc.binhthuan.gov.vn

Ông Lê Đăng Khoa
Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: (062) 3750293
- Di động: 0907.559.577
- E-mail: khoald@itc.binhthuan.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Lan Phương
Kỹ sư CNTT
- Điện thoại: (062) 3750293
- Di động: 0919.441.177
- E-mail: phuongntl@itc.binhthuan.gov.vn

Ông Lê Phúc Lợi
Kỹ sư CNTT
- Điện thoại: (062) 3750293
- Di động: 01683.680.101
- E-mail: loilp@itc.binhthuan.gov.vn
 
3. Phòng Phát triển ứng dụng  


Ông Nguyễn Quốc Khánh
 Trưởng phòng
- Điện thoại: (062) 36.36.333
- Di động: 0123 3210 24 7
- E-mail: khanhnq@itc.binhthuan.gov.vn

Ông Trần Văn Cường
Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: (062) 36.36.333
- Di động: 0904.450.700
- E-mail: cuongtv@itc.binhthuan.gov.vn

Ông Nguyễn Thanh Hiền
Kỹ sư CNTT
- Điện thoại:(062)36.36.333
- Di động: 0946.678.555
- Email: Hiennt@itc.binhthuan.gov.vn

Hồ Trung Hiệp
Kỹ sư CNTT
- Điện thoại: (062) 36.36.333
- Di động: 0919.002.627
- E-mail: hiepht@itc.binhthuan.gov.vn

Ông Phạm Anh Dân
Kỹ sư CNTT
- Điện thoại: (062) 36.36.333
- Di động: 0988.909.947
- E-mail: danpa@itc.binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Trang
1