CƠ CẤU TỔ CHỨC

I- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
II- THÔNG TIN LIÊN HỆ
A. BAN GIÁM ĐỐC
Ông: Huỳnh Thanh Quang
Giám đốc
- Điện thoại: 0252 3790 666
- Di động: 0909 609 777
- E-mail: quanght@itc.binhthuan.gov.vn
Ông: Lê Bá Quang
Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0252 3636 999
- Di động: 0913 611 344
- E-mail: quanglb@itc.binhthuan.gov.vn
B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. PHÒNG TỔNG HỢP - 0252 3750 292
Bà: Nguyễn Thị Bích Hiền
Trưởng phòng
- Di động: 0902 477 008
- E-mail: hienntb@itc.binhthuan.gov.vn
Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm
Kế toán
- Di động: 0913 611 344
- E-mail: diemnhn@itc.binhthuan.gov.vn
Bà: Hồ Thị Yến
Văn thư
- Di động: 0982 371 168
- E-mail: yenht@itc.binhthuan.gov.vn
Ông: Nguyễn Trương Thịnh
Lái xe
- Di động: 091 3932 125
- E-mail: thingnt@itc.binhthuan.gov.vn
2. PHÒNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - 0252 3636 333
Ông: Nguyên Quốc Khánh
Trưởng phòng
- Di động: 0 8182 8182 7
- E-mail: khanhnq@itc.binhthuan.gov.vn
Ông: Phạm Anh Dân
Kỹ sư CNTT
- Di động: 098 890 9947
- E-mail: danpa@itc.binhthuan.gov.vn
Ông: Lê Hải Anh Khoa
Kỹ sư CNTT
- Di động: 0814488474
- E-mail: khoalha@itc.binhthuan.gov.vn
3. PHÒNG HỆ THỐNG VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU - 0252 3636 333
Ông: Lê Đăng Khoa
Trưởng phòng
- Di động: 0907 559 577
- E-mail: khoald@itc.binhthuan.gov.vn
Ông: Lê Phúc Lợi
Kỹ sư CNTT
- Di động: 038 368 0101
- E-mail: loilp@itc.binhthuan.gov.vn
4. PHÒNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
....
....
- Di động: ....
- E-mail: ....