TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống CNTTvà tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, triển khai các giải pháp phát triển về công nghệ thông tin của tỉnh, định hướng phát triển của Trung tâm là sẽ xây dựng và phát triển thành một trung tâm triển khai các giải pháp an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp phát triển về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT&TT xây dựng và phát triển thành một đơn vị đa ngành, đa dịch vụ hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực sử dụng CNTT làm động lực phát triển với những thành viên có chuyên môn cao, có khát vọng vươn lên và có trách nhiệm với cộng đồng.