• Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận (ITC Bình Thuận) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận, được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1