CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thông tin và truyền thông, có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Tổ chức quản lý, vận hành và phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu (TTTHDL) và hạ tầng truyền thông của các cơ quan Nhà nước của tỉnh có kết nối đến TTTHDL; quản lý và cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, hệ thống thông tin địa lý (GIS), dịch vụ mạng hoạt động bên trong TTTHDL.
2. Thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh; kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và TTTHDL.
3. Nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
4. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.
5. Giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông;
b) Thực hiện công tác phản biện, thẩm định các dự án đầu tư, đề án, quy hoạch chuyên ngành về công nghệ thông tin và truyền thông;
c) Hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành về công nghệ thông tin và truyền thông cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh;
d) Chủ trì tổ chức các sự kiện, diễn đàn, hội thảo, triển lãm… nhằm phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin và truyền thông;
e) Tham gia triển khai các hoạt động, dự án xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh.
6. Tổ chức nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh.
7. Thực hiện xuất bản các ấn phẩm, bản tin về công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
8. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
9. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan, đơn vị nhà nước; tổ chức đào tạo và phối hợp đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công nghệ thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Liên kết đào tạo, phát triển và xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh đạt các chuẩn quốc tế về công nghệ thông tin.
10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ:
a) Chủ trì hoặc phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức khác thực hiện các lớp đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;
b) Phát triển phần mềm, ứng dụng và thiết kế website;
c) Dịch vụ ứng cứu sự cố máy tính; bảo trì mạng và thiết bị công nghệ thông tin; sửa chữa, cung cấp linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông;
d) Lập, tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các dự án công nghệ thông tin và truyền thông;
e) Tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm,…trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
g) Làm đối tác triển khai và phân phối các dịch vụ, sản phẩm về công nghệ thông tin và truyền thông.
11. Thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
12. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết; chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
13. Được phép huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân để phục vụ cho các hoạt động ứng dụng, dịch vụ và phát triển Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và của UBND tỉnh giao.