Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận năm 2022

1. Nhu cầu, hình thức tuyển dụng

a) Nhu cầu tuyển dụng Tuyển dụng 04 chỉ tiêu cho các vị trí việc làm:

- 01 chỉ tiêu ở vị trí An toàn thông tin.

- 01 chỉ tiêu ở vị trí Quản trị viên hệ thống.

- 02 chỉ tiêu ở vị trí Phát triển phần mềm.

b) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

File đính kèm:

QD33.pdf

TB25.pdf

Phieu.doc

PL.pdf